views

บิลค่าไฟฟ้าเป็นชื่อบุคคล เอามาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้หรือไม่

HIGHLIGHTS
ภาษีเงินได้นิติบุคคล สามารถนำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ เนื่องจากเป็นรายจ่ายเพื่อกิจการ ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มบริษัทไม่สามารถนำมาเป็นภาษีซื้อได้ เนื่องจากใบกำกับภาษีไม่ได้แสดงชื่อของบริษัท

1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

     ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ที่มีใบเสร็จรับเงินออกในนามของเจ้าของอาคารผู้ให้เช่า บริษัทสามารถนำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ เนื่องจากเป็นรายจ่ายเพื่อกิจการ

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

     ส่วนภาษีซื้อที่ปรากฏในใบกำกับภาษีที่ออกในนามของเจ้าของอาคารผู้ให้เช่านั้น บริษัทไม่สามารถนำมาเป็นภาษีซื้อได้ เนื่องจากใบกำกับภาษีไม่ได้แสดงชื่อของบริษัท


May 10, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ