views

บิลค่าไฟฟ้าและน้ำประปาไม่ใช่ชื่อของบริษัทสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้หรือไม่

HIGHLIGHTS
เมื่อเราจ่ายชำระค่าน้ำ ค่าไฟ เราจะพบว่าบิลใบเสร็จรับเงินเป็นชื่อของผู้ให้เช่า ไม่ใช่ชื่อของบริษัท ในกรณีนี้เราจะสามารถนำใบเสร็จรับเงินดังกล่าวมาบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้เนื่องจากเป็นรายจ่ายของกิจการ ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น ภาษีซื้อไม่สามารถนำมาเครดิตได้เนื่องจากบิลไม่ใช่ชื่อขิงกิจการนั่นเอง

มีผู้ประกอบการหลายท่านเช่าที่อยู่จากบุคคลอื่นเพื่อจดทะเบียนบริษัท ทีนี้เมื่อเราจ่ายชำระค่าน้ำ ค่าไฟ เราจะพบว่าบิลใบเสร็จรับเงินเป็นชื่อของผู้ให้เช่า ไม่ใช่ชื่อของบริษัท ในกรณีนี้เราจะสามารถนำใบเสร็จรับเงินดังกล่าวมาบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้หรือไม่


July 3, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ