views

บุคคคลธรรมดาขายอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรถึงไม่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

HIGHLIGHTS
การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี (นับแบบวันชนวัน), ถือครองกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เกิน 5 ปี (นับแบบวันชนวัน), การโอนกรรมสิทธิ์ให้กับบุตรโดยไม่มีค่าตอบแทน, การขายหรือการถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์, การโอนอสังหาริมทรัพย์ให้หน่วยงานราชการโดยไม่มีค่าตอบแทน และ การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดก

สรรพากรบอกว่า การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไรจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ในอัตราร้อยละ 3.3 (ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3% และภาษีท้องถิ่น 10% ของภาษีธุรกิจเฉพาะ) ของราคาประเมินหรือราคาขายแล้วแต่อะไรจะสูงกว่า

แค่ทำให้ไม่เข้าเงื่อนไขเป็นทางการค้าหรือหากำไรเราก็ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว


April 24, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ