views

ลูกจ้างเข้า-ออก ต้องแจ้งอะไรประกันสังคมบ้าง

HIGHLIGHTS
ลูกจ้างเข้า-ออกจากงาน ต้องแจ้งประกันสังคม 1.แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน 2.แจ้งลาออกผู้ประกันตน 3.แจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 4.แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน

นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างพร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนภายใน 30 วัน เมื่อมีการรับลูกจ้างใหม่เพิ่มขึ้นต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ภายใน 30 วัน เช่นกัน

.

ต่อมาเมื่อพนักงานได้ลาออก นายจ้างมีหน้าที่ต้องแจ้งประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

.


July 4, 2023
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ