views

ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรณีจ้างรถยนต์)

HIGHLIGHTS
ในกรณีที่เช่า โดยผู้ให้เช่าส่งมอบการครอบครองรถยนต์ให้ผู้เช่า และผู้เช่าได้ใช้ / ได้รับประโยชน์ชั่วระยะเวลาอันมีจำกัด การเช่านี้เข้าลักษณะเป็นการให้เช่าทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 537 ผู้เช่ามีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

รู้หรือไม่ว่าการว่าจ้างรถยนต์พร้อมคนขับ เพื่อรับ-ส่งพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัท กรณีดังกล่าวต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

ซึ่งส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าเป็นการจ่ายค่าบริการหัก 3%


December 11, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ