views

ฟรีแลนซ์โดนหักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการเสียภาษี

HIGHLIGHTS
ภาษีที่ฟรีแลนซ์ โดนหัก ณ ที่จ่าย เป็นการจ่ายภาษีล่วงหน้า สิ้นปียังคงต้องมีภาระเงินได้ประจำปี เมื่อคำนวนภาษีได้เท่าไหร่ ให้เอาไปเทียบกับภาษีที่จ่ายไปล่วงหน้า ถ้าภาษีจ่ายไปล่วงหน้ามากกว่าภาษีที่คำนวนได้เราก็มีสิทธิที่จะขอภาษีคืน (ถ้ากล้า) แต่ถ้าที่โดนหักน้อยกว่าภาษีที่คำนวนได้ก็ให้ชำระเพิ่ม

ฟรีแลนซ์หลายคนมักจะเข้าใจผิดว่า การที่รับงานจากนิติบุคคลเมื่อนิติบุคคลจ่ายเงินค่าบริการพร้อมกันหักภาษี ณ ที่จ่าย คือการสิ้นสุดภาระภาษีของฟรีแลนซ์ ซึ่งไม่ถูกต้องนะครับ

สิ่งที่ต้องไม่ลืมคือสรรพากรมีข้อมูลรายได้ของฟรีแลนซ์การข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย และรอที่จะให้ฟรีแลนซ์มายื่นภาษี ถ้าไม่ยื่นก็จะมีการออกจดหมายเรียกตัว

ภาษีที่ฟรีแลนซ์โดนหัก ณ ที่จ่ายเป็นแค่การ จ่ายภาษีล่วงหน้า เท่านั้น สิ้นปียังคงมีหน้าที่จะต้องยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่คำนวณได้ น้อยกว่า ภาษีที่จ่ายไปล่วงหน้า สามารถขอภาษีที่จ่ายเกินไปคืนได้

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่คำนวณได้ มากกว่า ภาษีที่จ่ายไปล่วงหน้า ให้จ่ายส่วนต่างเพิ่มให้กับสรรพากร

**สรรพากรมีข้อมูลเงินได้ของฟรีแลนซ์จากข้อมูลการหัก ณ ที่จ่าย ที่ผู้ว่าจ้างส่งให้กับกรมสรรพากร ดังนั้นถ้าฟรีแลนซ์ไม่ยื่นภาษีตอนสิ้นปีถือว่าคิดสั้น**


April 18, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ