views

ภาษีซื้อต้องห้าม vs รายจ่ายต้องห้าม

HIGHLIGHTS
หลายคนอาจจะสับสนว่า ภาษีซื้อต้องห้าม กับ รายจ่ายต้องห้าม ต่างกันอย่างไร โดยภาษีซื้อต้องห้าม คือ ภาษีซื้อตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่เกิดจากการซื้อหรือจ่ายชำระ ค่าสินค้าหรือค่าบริการ แต่มีลักษณะที่กฎหมายไม่ให้นำไปหักกับภาษีขาย ที่ใช้ในการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเรียกว่า “ภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้” และ รายจ่ายต้องห้าม คือ รายจ่ายที่เกิดจากการดำเนินกิจการของนิติบุคคลและได้มีการบันทึกบัญชีเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ แต่กฎหมายไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ ซึ่งกฏหมายให้ใช้ได้หรือไม่ได้นั้นแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าเป็นเอกสารหรือเหตุการณ์ใดนั่นเอง

ภาษีซื้อต้องห้าม คือ ภาษีซื้อตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่เกิดจากการซื้อหรือจ่ายชำระ ค่าสินค้าหรือค่าบริการ แต่มีลักษณะที่กฎหมายไม่ให้นำไปหักกับภาษีขาย ที่ใช้ในการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเรียกว่า “ภาษีซื้อที่ขอคืนไม่ได้”

รายจ่ายต้องห้าม คือ รายจ่ายที่เกิดจากการดำเนินกิจการของนิติบุคคลและได้มีการบันทึกบัญชีเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ แต่กฎหมายไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ


April 11, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ