views

ค่าเครื่องดื่ม ชากาแฟ ที่บริษัทซื้อสามารถขอคืนภาษีซื้อจากกรมสรรพากรได้หรือไม่ ❓

HIGHLIGHTS
หากเป็นสวัสดิการให้หนักงาน นำมาใช้เป็นภาษีซื้อของกิจการได้ แต่หากใช้รับรองลูกค้า จะถือเป็นภาษีซื้อต้องห้าม

มีหลักในการพิจารณาง่ายๆดังนี้

➊ เราต้องเป็นผู้ประกอบการจด VAT (ถ้าไม่ได้จด VAT ขอคืนภาษีไม่ได้แน่นอน)

➋ ดูวัตถุประสงค์ว่าเราซื้อเครื่องดื่ม ชากาแฟ มาใช้สำหรับทำอะไร

👉 กรณีซื้อมาให้พนักงานรับประทานในระหว่างทำงาน เป็นสวัสดิการพนักงาน สามารถขอคืนภาษีซื้อจากกรมสรรพากรได้ ไม่เป็นภาษีซื้อต้องห้าม

👉 กรณีซื้อมารับรองลูกค้า ภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องกับค่ารับรองลูกค้า กรมสรรพากรบอกว่าห้ามนำมาหักกับภาษีขายหรือขอคืนภาษีซื้อ เป็นภาษีซื้อต้องห้าม


September 25, 2023
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ