views

ภาษีป้าย

HIGHLIGHTS
ป้ายที่ต้องเสียภาษีได้แก่ ป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมาย ที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

หลายคนที่เปิดธุรกิจใหม่ มีหน้าร้าน มักจะมีการทำป้ายชื่อร้านค้า ป้ายชื่อบริษัท ส่วนใหญ่มักจะไม่รู้ว่าป้ายที่เราเอาไปแปะหน้าร้านจะต้องมีการเสียภาษีป้ายด้วย
เราไปทำความเข้าใจกันว่าป้ายแต่ละแบบจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่กันบ้าง

ป้ายที่ต้องเสียภาษีได้แก่ ป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมาย ที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ  ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น 

  • เจ้าของป้ายเป็นผู้เสียภาษี ถ้าหาตัวไม่ได้ให้ผู้ครอบครองเป็นผู้มีหน้าที่เสียแทน
  • ภาษีป้าย กำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี

March 10, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ