views

5 เรื่องสำคัญ “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” ที่ผู้ประกอบการควรรู้ !

HIGHLIGHTS
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นการเก็บภาษีจากการขายสินค้า หรือการให้บริการผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้ที่ขาย สินค้าหรือให้บริการ หากมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการ เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีและมีหน้าที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นคือ เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้า/ผู้รับบริการ และออกใบกำกับภาษี จัดทำ (1) รายงานภาษีซื้อ (2) รายงานภาษีขาย (3) รายงานสินค้าและวัตถุดิบ และยื่นแบบ ภ.พ.30

.

ภาษีอีกหนึ่งสิ่งที่เจ้าของกิจการควรศึกษาให้ถูกต้องและแม่นยำ เพราะหากเกิดมีความเข้าใจผิด จะสามารถส่งผลกระทบตามมามากมาย รวมไปถึงอาจเกิดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นจากค่าปรับต่าง ๆ อีกด้วย โดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับหลายกิจการ


November 7, 2022
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ