views

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่พบบ่อยหักยังไง?

HIGHLIGHTS
รายการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่พบบ่อย สำหรับกรณีผู้รับเป็นบุคคลธรรมดาจะมีเรื่องของอัตราก้าวหน้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย และกรณีผู้รับเป็นนิติบุคคลที่เจอบ่อยๆ ก็จะมีตั้งแต่ 1-5% แล้วแต่ประเภทรายจ่ายครับ

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คืออะไร

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นการจัดเก็บภาษีล่วงหน้ากำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษีจากเงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับทุกครั้งที่จ่าย ซึ่งการหักภาษีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด หลังจากนั้นให้นำเงินส่งกรมสรรพากร

วันนี้ผมได้รวบรวมรายการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่พบบ่อยมาให้ครับ


February 28, 2021
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ