views

ภาษีเงินได้จากการรับให้

HIGHLIGHTS
ภาษีการรับให้ คือ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เรียกเก็บจาก ทรัพย์สินที่ให้หรือรับจากการรับให้โดยเสน่หา ก่อนผู้ให้เสียชีวิต โดยจะต้องนำสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่คำนวณเป็นเงินได้ และอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภายใน 31 มีนาคม ของทุกปีครับ

ภาษีการรับให้ คืออะไร??

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เรียกเก็บจาก ทรัพย์สินที่ให้หรือรับจากการรับให้โดยเสน่หา ก่อนผู้ให้เสียชีวิต

ทรัพย์สินที่ต้องเสีย

  • สังหาริมทรัพย์ทุกประเภทที่คำนวณเป็นเงินได้
  • อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

April 16, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ