views

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

HIGHLIGHTS
เปิดบริษัทจะต้องเสียภาษีอะไรบ้าง? อันดับหนึ่งที่ต้องนึกถึงเลยคือ ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากเงินได้ของนิติบุคคล เมื่อเราจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วเราเลยมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนั่นเอง

กำไรสุทธิทางภาษี

ทุกรายการค้าที่เกิดขึ้น ทางพนักงานบัญชีจะต้องบันทึกบัญชีเพื่อให้เงินในบริษัทตรงกับความเป็นจริง เมื่อปิดงบการเงินเสร็จเราจะได้กำไรสุทธิทางบัญชี

แต่กำไรสุทธิทางบัญชีจะมี ค่าใช้จ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายบริษัท รวมถึงมีรายได้ที่ไม่ให้ถือเป็นรายได้บริษัทปนมาด้วย เราจะต้องเอาออกเพื่อให้ได้กำไรสุทธิทางภาษี เพื่อไปคำนวนภาษี

รายจ่ายที่ไม่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี

  • รายจ่ายซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกิจการ, เป็นการส่วนตัว, ให้โดยเสน่หา
  • รายจ่ายซึ่งผู้จ่ายพิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ
  • รายจ่ายซึ่งกำหนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายจริง
  • รายจ่ายซึ่งควรจะได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีอื่น
  • รายจ่ายใดๆ ที่กำหนดจ่ายจากผลกำไรที่ได้เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแล้ว
  • รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน
  • ค่ารับรองส่วนที่เกิน 0.3% ของทุนจดทะเบียนหรือยอดขายแล้วแต่อะไรจะสูงกว่า
    และค่ารับรองต้องไม่เกิน 10 ล้านบาท

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/827.0.html


January 9, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ