views

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบเข้าใจง่าย)

HIGHLIGHTS
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ ภาษีที่ผู้มีเงินได้จะต้องจ่ายไปในทันทีเมื่อได้รับเงินได้ โดยผู้จ่ายค่าบริการจะเป็นคนทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งกรมสรรพากรแทนผู้มีเงินได้แทนผู้มีเงินได้ ไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ ภาษีที่ผู้มีเงินได้จะต้องจ่ายไปในทันทีเมื่อได้รับเงินได้ โดยผู้จ่ายค่าบริการจะเป็นคนทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งกรมสรรพากรแทนผู้มีเงินได้แทนผู้มีเงินได้ ไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

😱 ภาระเงินมาตกอยู่กับผู้จ่ายค่าบริการ (ซวยจริงๆ งานงอก) ที่จะต้องมาทำหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย และนำส่งกรมสรรพากร

นอกจากภาระมาตกที่ผู้จ่ายค่าบริการแล้ว ถ้าผู้จ่ายค่าบริการลืมหัก หรือหักผิดอัตรา ก็โดยจะต้องโดนปรับอีก 😢

วันนี้แอดมินเลยมาสรุปภาพรวมของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย พร้อมกันแชร์เทคนิคดูว่าค่าบริการนี้ว่าจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่ % ยื่นนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายด้วยแบบ ภ.ง.ด. อะไร และวิธีการเขียนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)


June 6, 2022
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ