views

ภ.ง.ด. 1ก คืออะไร และใครต้องยื่นบ้าง

HIGHLIGHTS
ภ.ง.ด. 1ก คือ ใบสรุปการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการอื่นที่จ่ายให้กับพนักงาน ภาษีที่นายจ้างออกแทนให้ และภาษีของพนักงานรอบรายปี ซึ่งการยื่นแบบ ภ.ง.ด.1ก นั้น ต้องยื่นภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป ซึ่งถ้าหากไม่ยื่นภายในกำหนดเวลา (เว้นแต่จะแสดงว่าได้มีเหตุสุดวิสัย) ต้องรับผิดทางอาญา ถูกปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือ ผู้ใดเจตนาไม่ยื่นรายการที่ต้องยื่น เพื่อหลีกเลี่ยง การเสียภาษีอากร ต้องระวางโทษจำ คุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับ ไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

ความรับผิดของผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ

  • หากไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.1ก ภายในกำหนดเวลา เว้นแต่จะแสดงว่าได้มีเหตุสุดวิสัย ต้องรับผิดทางอาญา ถูกปรับไม่เกิน 2,000 บาท (มาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร)
  • ผู้ใดโดยเจตนาไม่ยื่นรายการที่ต้องยื่น เพื่อหลีกเลี่ยง การเสียภาษีอากร ต้องระวางโทษจำ คุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับ ไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ (มาตรา 37 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)

February 27, 2021
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ