views

ภ.ง.ด.54 VS ภ.พ.36

HIGHLIGHTS
ทุกครั้งที่จ่ายค่าบริการไปให้กับนิติบุคคลต่างประเทศ จะต้องระวัง 2 แบบภาษีนี้ [ภ.ง.ด.54] และ [ภ.พ.36] ไม่งั้นจะโดนค่าปรับ

แบบ ภ.ง.ด. 54 คืออะไร?

ทุกครั้งที่นิติบุคคลจ่ายเงินได้ประเภท 40(2) – (6) ให้กับนิติบุคคลที่ตั้งตามกฏหมายต่างประเทศจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อนำส่งกรมสรรพากร
โดยการหักภาษี ณ ที่จ่ายจะแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้
1️⃣ เงินได้พึงประเมิณ 40(2) – 40(6) หักภาษี ณ ที่จ่าย 15%
2️⃣ เงินได้พึงประเมิณ 40(4) – เงินปันผล หักภาษี ณ ที่จ่าย 10%
หลังจากหักภาษี ณ ที่จ่าย เราก็มีหน้าที่นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยแบบ ภ.ง.ด.54 ไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

แบบ ภ.พ. 36 คืออะไร?

คือแบบที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ที่พิเศษก็คือผู้จ่ายค่าสินค้าหรือบริการจะเป็นผู้ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มแทน เนื่องจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการไม่ได้เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย โดยต้องยื่นแบบ ภ.พ.36 ไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป


May 23, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ