views

ภ.พ. 36 คืออะไร?

HIGHLIGHTS
ภ.พ. 36 คือ แบบที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ที่พิเศษก็คือผู้จ่ายค่าสินค้าหรือบริการจะเป็นผู้ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มแทน เนื่องจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการไม่ได้เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย โดยต้องยื่นแบบ ภ.พ.36 ไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

มีผู้ประกอบการหลายคนโดนประเมินภาษีย้อนหลังจากการไม่ได้ยื่นแบบ ภ.พ. 36 เยอะมาก เอาจริงๆ ถ้าไม่ได้อยู่ในแวดวงของภาษีแทบจะไม่ได้รู้จักแบบนี้กันเลยจึงไม่ได้แปลกที่หลายคนจะพลาดในเรื่องนี้ และมีลูกค้าของผมรายหนึ่งโดนภาษีย้อนหลังหลายล้านจากการไม่ได้ยื่นภ.พ.36

ภ.พ. 36 คือ แบบที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ที่พิเศษก็คือผู้จ่ายค่าสินค้าหรือบริการจะเป็นผู้ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มแทน เนื่องจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการไม่ได้เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย

ยกตัวอย่าง เมื่อบริษัทจ่ายค่าโฆษณาให้กับ Facebook บริษัทก็มีหน้าที่จะต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแทน Facebook ด้วยแบบ ภ.พ. 36 ซึ่งถ้าผู้ประกอบการบางท่านที่ไม่ทราบว่าต้องยื่นนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแทน Facebook ด้วยก็จะโดยปรับต้องเสียภาษีย้อนหลังเมื่อโดนเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรตรวจสอบ

จ่ายเงินค่าโฆษณาให้ Facebook Google ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่?

คำตอบก็คือ…..

ไม่ครับ เพราะค่าโฆษณา  เป็นรายจ่ายที่กฎหมายไม่ได้ระบุไว้ให้หักภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ค่าโฆษณาที่จ่ายให้ Facebook ถือเป็นเงินได้ ตามมาตรา 40(8) ดังนั้นจึงไม่มีภาระที่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายครับ


April 16, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ