views

ยื่นแบบ ภ.พ.36 ติ๊กหัวข้อไหนดี

HIGHLIGHTS
แต่อย่างไรก็ตามถ้าเลือกหัวข้อผิด ก็ไม่ได้มีอะไรที่ร้ายแรง เพราะการเครดิตภาษีซื้อ ภ.พ. 36 ใช้ “ใบเสร็จรับเงินสรรพากร” ไม่ได้ใช้หน้าแบบ ภ.พ. 36 ครับ

ภ.พ. 36 คือ คือแบบที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ที่พิเศษก็คือผู้จ่ายค่าสินค้าหรือบริการจะเป็นผู้ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มแทน เนื่องจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการไม่ได้เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย โดยต้องยื่นแบบ ภ.พ.36 ไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

ในการยื่นแบบ ภ.พ.36 จะมีการให้เลือกหัวข้อว่าเรายื่นจากกรณีไหนซึ่งโพสนี้จะมาอธิบายว่าในแต่ละข้อแตกต่างกันอย่างไร


January 22, 2024
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ