views

มาตราการบีโอไอ สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ภายใน 30 ธ.ค.63

HIGHLIGHTS
สิทธิประโยชน์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) โดยกิจการทั่วไป จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติ 3 ปี แต่รวมไม่เกิน 8 ปี หากเป็นกิจการในกลุ่มซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี อยู่แล้ว และจะได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50 % เพิ่มอีก 5 ปี แต่สำหรับกรณีกิจการเป้าหมาย ( 13 กลุ่มอุตสาหกรรม) จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี (จำกัดวงเงินการยกเว้นภาษีไม่เกินวงเงินลงทุน) และลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่มอีก 5 ปี

สิทธิประโยชน์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)

กิจการทั่วไป

  • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมจากเกณฑ์ปกติ 3 ปี แต่รวมไม่เกิน 8 ปี
  • หากเป็นกิจการในกลุ่มซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี อยู่แล้ว จะได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50 % เพิ่มอีก 5 ปี

กรณีกิจการเป้าหมาย ( 13 กลุ่มอุตสาหกรรม)

  • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี (จำกัดวงเงินการยกเว้นภาษีไม่เกินวงเงินลงทุน)
  • ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เพิ่มอีก 5 ปี

May 22, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ