views

มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มเบื้องต้นกันครับ

HIGHLIGHTS
ตาม Concept ของระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อและภาษีขายจะไม่ใช่ต้นทุนและรายได้ของคุณ เพราะภาษีซื้อคุณขอคืนจากกรมสรรพากรได้ และภาษีขายคุณก็แค่เรียกเก็บจากลูกค้าแทนกรมสรรพากรนั่นเอง

ภาษีมูลค่าเพิ่มจะบังคับให้เข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็ต่อเมื่อ คุณมีรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ย้ำอีกครั้งรายได้นะครับไม่ใช่กำไร คุณจะโดนบังคับให้ต้องจด VAT

มีรายได้บางประเภทที่ได้รับยกเว้น VAT (รายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีก็ไม่ต้องจด VAT) เช่นการขายสินค้าเกษตรที่ยังไม่ได้แปรรูป ธุรกิจขนส่ง รร.สอนหนังสือ เป็นต้น

หลังจากจด VAT คุณมีหน้าที่หลักๆ 3 อย่าง

1) ออกใบกำกับภาษีขายทุกครั้งเมื่อขายสินค้าหรือให้บริการ

2) จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย

3) นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพากร

ตาม Concept ของระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้อและภาษีขายจะไม่ใช่ต้นทุนและรายได้ของคุณ เพราะภาษีซื้อคุณขอคืนจากกรมสรรพากรได้ และภาษีขายคุณก็แค่เรียกเก็บจากลูกค้าแทนกรมสรรพากรนั่นเอง


August 17, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ