views

มีรายได้จาก AdSense, YouTube, ขายรูป, เกมออนไลน์ ต้องเสียภาษีหรือไม่

HIGHLIGHTS
การจะเสียไม่เสียต้องดูที่ #มาตรา40 และ #มาตรา41 ว่าจะต้องเสียภาษีในประเทศไทยหรือไม่ มาตรา40 จะพูดถึงเงินได้ตั้งแต่ 40(1)-(8) ว่าเงินได้ของเราจัดอยู่ในเงินได้ประเภทอะไร มาตรา41 จะพูดถึงแหล่งเงินได้ของเราว่าเป็นแหล่งไหน ในหรือนอก ถ้ามาจากในประเทศก็ต้องเสียแน่ๆตาม มาตรา41 วรรค1 ถ้าในปีภาษีมีเงินได้ ส่วนถ้ามาได้รับจากนอกประเทศคือ มาตรา41วรรค2 จะมีความเกี่ยวข้องกับ มาตรา41วรรรค3 ที่ต้องดูว่าเป็นผู้อยู่มั้ย? (อยู่ไทยถึง 180วันในปีภาษี) และ เอาเงินเข้ามาในประเทศในปีภาษีมั้ย?

การจะเสียไม่เสียต้องดูที่ #มาตรา40 และ #มาตรา41 (ตามประมวลรัษฏากร)
ว่าจะต้องเสียภาษีในประเทศไทยหรือไม่

มาตรา40 จะพูดถึงเงินได้ตั้งแต่ 40(1)-(8) ว่าเงินได้ของเราจัดอยู่ในเงินได้ประเภทอะไร

มาตรา41 จะพูดถึงแหล่งเงินได้ของเราว่าเป็นแหล่งไหน ในหรือนอก ถ้ามาจากในประเทศก็ต้องเสียแน่ๆตาม มาตรา41 วรรค1 ถ้าในปีภาษีมีเงินได้

ส่วนถ้ามาได้รับจากนอกประเทศคือ มาตรา41วรรค2 จะมีความเกี่ยวข้องกับ มาตรา41วรรรค3 ที่ต้องดูว่าเป็นผู้อยู่มั้ย? (อยู่ไทยถึง 180วันในปีภาษี) และ เอาเงินเข้ามาในประเทศในปีภาษีมั้ย?


April 28, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ