views

มีหลายสาขาอยากยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกัน ต้องทำอย่างไร

HIGHLIGHTS
ปกติแล้ว ถ้าผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสถานประกอบการหลายแห่ง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชำระภาษี ให้แยกยื่นและชำระเป็นรายสถานประกอบการ เว้นแต่ ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะยื่นคำร้อง ต่ออธิบดี ขออนุมัติยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษีรวมกัน ณ ที่ว่าการอำเภอท้องที่แห่งใดแห่งหนึ่ง หรือ ณ สถานที่ที่อธิบดีกำหนด และเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีแล้วให้ถือปฏิบัติตั้งแต่เดือนภาษีที่อธิบดีกำหนดเป็นต้นไป

ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและมีสถานประกอบการหลายแห่ง (มีหลายสาขา) การยื่นแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มและชำระภาษีจะต้องแยกยื่นแบบนำส่งภาษีเป็นรายสถานประกอบการ

ทั้งนั้น เว้นแต่ผู้ประกอบการยื่นคำร้องต่ออธิบดีกรมสรรพากรขออนุมัติยื่นแบบแสดงรายการภาษีรวมกัน


September 25, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ