views

ยื่น ภ.พ.36 ไปแล้ว แต่มีการยกเลิกบริการต้องทำอย่างไร

HIGHLIGHTS
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบเสร็จรับเงินสำหรับแบบ ภ.พ.36 ที่ได้ชำระไปแล้วในเดือนภาษีก่อน ถือเป็นใบกำกับภาษี มีสิทธินำไปใช้เป็นเครดิตหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่เข้าลักษณะเป็นภาษีซื้อต้องห้าม

หลายคนรู้อยู่แล้วว่าเมื่อกิจการจ่ายบริการให้กับผู้ประกอบการต่างประเทศและได้มีการนำบริการดังกล่าวมาใช้ในประเทศไทย จะถือเป็น “นำเข้าบริการ” จะต้องยื่นนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแทนผู้ประกอบการต่างประเทศด้วยแบบ ภ.พ.36

แล้วจะอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราได้ยื่นนำส่ง ภ.พ.36 ไปแล้ว แต่มีการยกเลิกบริษัทกันภายหลัง กิจการจะต้องยื่นปรับปรุงแบบหรือไม่ และภาษีซื้อจะสามารถใช้ได้หรือไม่


September 25, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ