views

รถยนต์ไม่ใช่ชื่อกิจการ ค่าน้ำมันเอามาใช้ได้หรือไม่

HIGHLIGHTS
รถยนต์ไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อของนิติบุคคล ก็สามารถนำค่าน้ำมันมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ ถ้าการเติมน้ำมันดังกล่าวใช้เพื่อการดำเนินงานของกิจการ (ใช้สำหรับทำงานให้บริษัท ไม่ใช่การใช้งานส่วนตัว) นิติบุคคลจะต้องมีการเก็บข้อมูลหลักฐานให้เป็นที่น่าเชื่อถือแก่การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

ช่วงนี้คนถามเข้ามาเยอะ สรุปสั้นเลยเราไม่สนใจหรอกว่ารถยนต์จะเป็นชื่อใคร ให้ดูว่าน้ำมันที่เราเติมมันใช้ในการเพื่อการประกอบกิจการหรือไม่ กิจการเป็นผู้จ่ายเงินไปจริงมั้ย และพิสูจน์ได้ว่าผู้รับเงินคือใคร แค่นี้ก็นำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้แล้วครับ


May 20, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ