views

ระบบการทำงานของ ซื้อ ขาย จ่าย รับ

HIGHLIGHTS
ระบบการทำงานของ ซื้อ ขาย จ่าย รับ แผนภาพการทำงานของระบบต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็นภาพของการทำงานของกิจการมากยิ่งขึ้น และยังสามารถทำให้ผู้ประกอบการจัดเก็บเอกสารได้อย่างเป็นระบบ

มาเรียนรู้ระบบการทำงานของขั้นตอนการซื้อสินค้า ซื้อบริการ ขายสินค้า และขายบริการ ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของทุกกิจการ พร้อมทั้งการจัดเก็บเอกสารเพิ่มส่งสำนักงานบัญชี เพื่อให้สำนักงานบัญชีทำงานได้สะดวก และง่ายขึ้นครับ


July 4, 2023
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ