views

ระบบเงินทดรองจ่ายและการเคลียร์เงินทดรองจ่าย

HIGHLIGHTS
ในบางครั้งพนักงานของกิจการจะต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ข้างนอก มันคงจะไม่ดีแน่ๆถ้าเราให้พนักงานของเราต้องควักเงินตัวเองจ่ายค่าใช้จ่ายไปก่อนแล้วค่อยนำบิลมาเบิกบริษัท จึงเกิดระบบเงินทดรองจ่ายขึ้นมาเพื่อมาแก้ปัญหานี้ของกิจการ

วันนี้ผมมาทำสรุประบบการทำงานของเงินทดรองจ่ายและการเคลียร์เงินทดรองจ่ายมาเป็นตัวอย่างให้กับผู้ประกอบการทุกท่านครับ


August 17, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ