views

รายการไหนบ้างที่ไม่ต้องคิดVAT

HIGHLIGHTS
ค่าตอบแทนที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการจำนวน 23 รายการ ที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 40) กำหนดให้ค่าตอบแทนที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการดังต่อไปนี้ ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี

สามารถอ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่ >> https://www.rd.go.th/3399.html


February 28, 2021
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ