views

รายงานการประชุมเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร

HIGHLIGHTS
การเปิดบัญชีเงินฝากนิติบุคคลกับสถานบันการเงิน จะต้องประชุมผู้ถือหุ้นและมีมติอนุมัติให้เปิดบัญชีกับสถาบันการเงินก่อน แล้วจึงจัดทำรายการประชุมผู้ถือหุ้น แล้วนำไปเปิดบัญชีกิจการกับธนาคารต่อไปครับ

ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานการประชุมสำหรับเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร (สามารถดาวน์โหลดนำไปแก้ไขให้เหมาะสมกับกิจการของตัวเองได้ครับ)


September 5, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ