views

รายจ่ายที่จ่ายจริงแต่ ไม่มีหลักฐานเพียงพอ

HIGHLIGHTS
สาเหตุที่ทำให้รายจ่ายที่จ่ายจริงแต่ไม่มีหลักฐานที่เพียงพอที่มักจะพบเจอคือ ผู้รับเงินไม่ออกหลักฐาน การรับเงิน, ผู้รับเงินให้หลักฐานการรับเงินที่ไม่สมบูรณ์ หรือ ผู้รับเงินไม่ออกหลักฐานการรับเงินและไม่ยอมให้หัก ภาษี ณ ที่จ่าย โดยสรรพาได้ให้คำแนะนำให้แนบใบรับ ตามมาตรา 105 ทวิ, ใบสำคัญรับเงิน หรือ ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ตามแต่ละกรณีๆ เพื่อที่กิจการจะได้สามารถนำรายจ่ายนั้นเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ในการคำนวณกำไรสุทธิครับ ,

หลายคนประสบปัญหามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริง จ่ายเงินไปจริง แต่ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการไม่ยอมที่จะออกบิลให้ ทำให้ไม่มีหลักฐานมาใช้บันทึกบัญชี เรามาดูวิธีแก้ปัญหาสำหรับเหตุการณ์นี้กันครับ

เอกสารหลักฐานเพื่อให้รายจ่ายเป็นรายจ่ายทางภาษีได้

1. เอกสารการรับเงินของผู้รับเงิน ซึ่งมีชื่อและที่อยู่ของผู้รับเงินที่ชัดเจน

2. ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินปรากฏเป็นชื่อผู้อื่น แต่กิจการพิสูจน์ได้ว่าได้จ่ายไปจริง และเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ

3. ใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น Slip การโอนเงิน

4. แนบบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับเงิน (เฉพาะกรณีชำระเป็นเงินสด)


April 16, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ