views

รายจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

HIGHLIGHTS
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล นำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ โดยต้องมีระเบียบการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้พนักงานทุกคน ซึ่งจะถือเป็นสวัสดิการของพนักงาน

สำหรับกิจการไหนที่เสียภาษีเยอะ ต้องการวางแผนภาษีเพื่อให้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลน้อยลง แอดมินแนะนำค่าใช้จ่ายอันนี้เลยครับ “สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล” บริษัทไหนมีสวัสดิการนี้พนักงานจะรักและทุ่มเททำงานให้กับบริษัทเป็นพิเศษเลยครับ

ข้อดีของสวัสดิการนี้คือ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลไม่ถือเป็นเงินได้ของพนักงานที่ได้รับด้วย จึงไม่สร้างภาระทางภาษีให้กับพนักงาน


February 2, 2022
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ