views

รายจ่ายหักค่าใช้จ่าย 2 เท่า บันทึกบัญชีอย่างไร

HIGHLIGHTS
รายจ่ายที่สามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 2 เท่า เช่น รายจ่ายในการส่งพนักงานเข้ารับการศึกษาและอบรม (ค่าอบรมสัมมนา) ในทางบัญชีกิจการจะต้องบันทึกบัญชีรายจ่ายให้ตรงกับที่จ่ายเงินไปจริง ส่วนในทางภาษีให้กิจการกรอกแบบรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือรายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นในบรรทัดที่ตรงกับสิทธิการหักรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น ก็สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วน และปลอดภัยครับ

เคยสงสัยกันหรือไม่? เวลาที่กิจการมีรายจ่ายที่สามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 2 เท่า เช่น รายจ่ายในการส่งพนักงานเข้ารับการศึกษาและอบรม (ค่าอบรมสัมมนา) เราจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร และยื่นภาษีอย่างไรเพื่อให้กิจการใช้สิทธิหักรายจ่ายได้ 2 เท่า

🔸ทางบัญชี

ในทางบัญชีกิจการจะต้องบันทึกบัญชีรายจ่ายให้ตรงกับที่จ่ายเงินไปจริง เช่น จ่ายค่าอบรมสัมมนา 3,000 บาท กิจการจะต้องบันทึกบัญชีแค่ 3,000 บาท ไม่ใช่บันทึกบัญชีไปเลย 6,000 บาท แบบนี้จะผิด

😅แอดมินก็เจอนักบัญชีบันทึกบัญชีผิดแบบนี้บ่อยมาก

🔸ทางภาษี

กรณีที่กิจการต้องการใช้สิทธิหักรายจ่ายที่มีสิทธิ “หักได้เพิ่มขึ้น” จะต้องกรอกเอกสารใบแนบ #ใบแนบรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือรายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น และกรอกรายจ่ายเพิ่มอีกในบรรทัดที่ตรงกับสิทธิการหักรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น

🙂การใช้สิทธิหักรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นในแบบ ภ.ง.ด.50 ก็เป็นการวางแผนภาษีโดยการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ครบถ้วน และปลอดภัยครับ


July 4, 2023
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ