views

รายได้ 5 ล้าน (กำไร 20%) บุคคลกับบริษัทใครเสียเงินมากกว่ากัน

HIGHLIGHTS
สมมุติฐานเพิ่มเติมให้สะท้อนความเป็นจริงมากที่สุด (1.)บริษัทเป็น SME (2.)บุคคลเลือกเสียแบบหักค่าใช้จ่ายตามจริง (3.)รายได้ 5 ล้าน (กำไร 20%) รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย = 1,000,000 บาท และ (4.) บริษัทมีค่าใช้จ่ายทำบัญชี + ตรวจสอบบัญชี = 30,000 บาทต่อปี

สมมุติฐานเพิ่มเติมให้สะท้อนความเป็นจริงมากที่สุด

  1. บริษัทเป็น SME
  2. บุคคลเลือกเสียแบบหักค่าใช้จ่ายตามจริง
  3. รายได้ 5 ล้าน (กำไร 20%) รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย = 1,000,000 บาท
  4. บริษัทมีค่าใช้จ่ายทำบัญชี + ตรวจสอบบัญชี = 30,000 บาทต่อปี

หมายเหตุ : บริษัทมีผลกำไรถ้าเจ้าของอยากจะนำเงินออกมาใช้จะต้องเสียภาษีเงินปันผลอีก 10% ของเงินปันผลที่จ่าย


April 28, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ