views

รู้หรือไม่ นายจ้างสามารถยื่นภาษีแทนพนักงานได้นะ (ภ.ง.ด.91)

HIGHLIGHTS
นอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานของบริษัทแล้ว นายจ้างยังสามารถนำค่าภาษีที่ออกให้พนักงานไปรวมเป็นรายจ่ายของกิจการได้ทั้งจำนวนอีกด้วยนะครับ ช่วยลดภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการได้ ถ้ากิจการมีกำไร

หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าบริษัทสามารถยื่นภาษีแทนพนักงานได้ด้วย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานของบริษัท เพราะพนักงานบางคนอาจจะไม่ถนัดเกี่ยวกับการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี


September 22, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ