views

ลดหย่อนดอกเบี้ยบ้าน ปีละ 100,000

HIGHLIGHTS
“ดอกเบี้ยบ้าน หรือ ดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย” ดอกเบี้ยเงินกู้ที่เราจ่ายไปเพื่อซื้อบ้าน หรือคอนโด เพื่ออยู่อาศัย โดยกฎหมายภาษีที่เรียกว่า “ประมวลรัษฎากร” กำหนดให้คนกู้ซื้อบ้านทั้งหลาย สามารถหักลดหย่อนเงิน ตามที่จ่ายไปจริง เป็นจำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

“ดอกเบี้ยบ้าน หรือ ดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย”

ดอกเบี้ยเงินกู้ที่เราจ่ายไปเพื่อซื้อบ้าน หรือคอนโด เพื่ออยู่อาศัย

โดยกฎหมายภาษีที่เรียกว่า “ประมวลรัษฎากร”

กำหนดให้คนกู้ซื้อบ้านทั้งหลาย สามารถหักลดหย่อนเงิน

ตามที่จ่ายไปจริง เป็นจำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท


May 23, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ