views

ลดอัตรานำส่งเงินสมทบประกันสังคม เหลือ 2.5% นาน 3 เดือน (มิ.ย. – ส.ค. 2564)

HIGHLIGHTS
ลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม เดือน มิ.ย. - ส.ค.2564 ในฝั่งนายจ้างและลูกจ้างลงจากเดิมที่ต้องชำระในอัตรา 5% ของค่าจ้างของผู้ประกันตน ในผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เหลือ 2.5% ของค่าจ้างของผู้ประกันตน ส่วนผู้ประกันตนในมาตรา 39 ลดการชำระเงินจากเดิมชำระเต็มจำนวน 432 บาท ลดลงเหลือ 216 บาท ตั้งแต่เดือน มิ.ย. - ส.ค.เช่นกัน

ปีนี้ประกันสังคมเปลี่ยนเรทบ่อยจนจำไม่ไหวแล้ว ยังไงก่อนนำส่งเงินสมทบประกันสังคมอย่าลืมเช็คเรทก่อนนะครับ

ทั้งนี้ในเดือน ก.ย.2564 เป็นต้นไปจะกลับมาเก็บในอัตราปกติคือผู้ประกันตน ม. 33 จะจ่ายในอัตรา 5% ของค่าจ้าง และผู้ประกันตน ม.39 จะจ่ายในอัตรา 432 บาทต่อเดือน 


June 29, 2021
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ