views

ลดอีก! 75 บาท สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 นาน 2 เดือน (ก.พ.-มี.ค.)

HIGHLIGHTS
ลดส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของลูกจ้าง จาก 3% หรือ ส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท เหลือ 0.5 % หรือ ส่งเงินสมทบสูงสุด 75 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน (กุมภาพันธ์-มีนาคม)

เป็นหน่วยงานที่ผู้ประกอบการต้องเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดทุกเดือน เพราะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 😄


February 28, 2021
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ