views

ลดเงินเดือนพนักงานทำได้หรือไม่

HIGHLIGHTS
"การเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่เป็นโทษแก่โจทก์ เมื่อโจทก์ไม่ได้ให้ความยินยอม จำเลยย่อมไม่มีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างดังกล่าวได้ตามลำพังเพียงฝ่ายเดียว เนื่องจากมิใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่เป็นคุณแก่ลูกจ้าง" สรุปไม่สามารถลดตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานได้ ถ้าพนักงานไม่ยินยอมครับ

มีคน Inbox มาปรึกษาว่า เค้าโดนบริษัทให้เซ็นสัญญาจ้างใหม่ โดยเงินเดือนที่ได้จะถูกปรับลดลงจากเงินเดือนเดิม บริษัทอ้างว่าทำงานไม่มีประสิทธิภาพ บริษัทสามารถลดเงินเดือนพนักงานได้หรือไม่?

สรุปไม่สามารถลดตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานได้ ถ้าพนักงานไม่ยินยอมครับ


May 10, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ