views

วิธีการนับวันสุดท้าย ของการยื่นภาษีของกรมสรรพากร 

HIGHLIGHTS
สำหรับปีนี้มีเรื่องที่ต้องระวัง 1 เรื่องคือแบบนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50) สำหรับกิจการไหนที่มีรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เราจะต้องยื่นภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นะครับ เนื่องจากปีนี้เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน

ข้อควรระวัง

ภงด.50 การนับวันต้องระวังมากที่สุด

เพราะวันสุดท้ายของการยื่นแบบภงด.50 ไม่ใช่วันที่ 31 พฤษภาคม

บางคนเข้าใจผิด ไปยื่นแบบภงด.50 วันสุดท้ายของการยื่นงบการเงิน ที่กำหนดให้ยื่นภายใน 5 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบระยะบัญชี


May 22, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ