views

วิธีการบันทึกรายงานเงินสดรับ-จ่าย

HIGHLIGHTS
วิธีการบันทึกรายงานเงินสดรับ-จ่าย ต้องบันทึกภายใน 3 วันนับจากวันที่เกิดรายรับ-รายจ่าย โดยรายการที่นำมาลงในรายการเงินสดรับ-จ่าย ต้องมีเอกสารประกอบเช่น ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี ต้องสรุปยอดเป็นวันหรือแตกทีละรายการก็ได้ และรายจ่ายต้องเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ หากขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ ให้ลงรายรับในวันที่รับเงิน โดยจัดทำรายงานเป็นภาษาไทย และสรุปยอดเป็นรายเดือน

เหมาอัตราค่าใช้จ่าย 60% มันน้อยไป แต่จะเลือกหักตามจริงก็ทำบัญชีเงินสดรายรับ-รายจ่ายไม่เป็น

สรุปวิธีการจัดทำรายงานเงินสดรับ-จ่าย สำหรับบุคคลธรรมดาที่ต้องเสียเสียภาษีแบบหักค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงครับ


August 17, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ