views

วิธีการเขียน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

HIGHLIGHTS
การข้อมูลในหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ต้องกรอกรายการที่เกี่ยวข้องทุกรายการให้อ่านได้ง่ายโดยการเขียนหรือพิมพ์ก็ได้ และผู้จ่ายเงินต้องกรอกเลขประจําตัวประชาชนของผู้จ่ายเงิน และผู้รับเงิน ทำเครื่องหมาย ✔ ลงในช่อง ロ หน้าประเภทแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในลําดับที่ในแบบ

หลังจากที่เราจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (บริษัท/หจก.) ทุกครั้งที่นิติบุคคลจ่ายค่าบริการจะต้องจำให้ขึ้นใจเลยก็คือเราจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งกรมสรรพากร

หลังจากที่หักภาษี ณ ที่จ่ายนิติบุคคลก็จะต้องเขียนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับผู้ให้บริการเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้มีการหักภาษีเรียบร้อยแล้ว ปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอก็คือผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่ายเขียนอย่างไร

วันนี้เราจะมาเรียนวิธีการเขียนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อที่ทุกคนจะได้เขียนกันเป็นนะครับ 

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/images/image_law/images/guide100248.pdf


January 7, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ