views

วิธีเปลี่ยนโรงพยาบาล ประกันสังคม ผ่านแอป SSO Connect

HIGHLIGHTS
สามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน ซึ่งแอป “SSO Connect”สามารถใช้งานได้หลายอย่าง เช่น ตรวจสอบสถานพยาบาล , ตรวจสอบยอดเงินชราภาพ , ตรวจสอบการส่งเงินสมทบ , ตรวจสอบยอดเงินทันตกรรม และ เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี

สำนักงานประกันสังคม เปิดให้เปลี่ยนโรงพยาบาล ที่มีสิทธิรักษาปีละครั้ง (1 ม.ค. 63 – 31 มีนาคม 2563)


May 22, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ