views

สรุปกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการที่ขยายออกไป

HIGHLIGHTS
กรมสรรพากรต่อเวลาให้อีก 3 ปี (ถึง 31 ม.ค. 2567) สำหรับการขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตออกไปอีก 8 วัน

⏱กรมสรรพากรต่อเวลาให้อีก 3 ปี (ถึง 31 ม.ค. 2567) สำหรับการขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตออกไปอีก 8 วัน

เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มถ้ายื่นแบบนำส่งภาษีด้วยกระดาษจะต้องยื่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป แต่พอยื่นผ่าน Internet จะกลายเป็นวันที่ 23 เป็นต้น


February 26, 2021
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ