views

สรุปค่าปรับกรณียื่นแบบนำส่งภาษีล่าช้า

HIGHLIGHTS
การยื่นนำส่งแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50) ล่าช้าจะโดยปรับ 4,000 บาท (ปรับยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ล่าช้า 2,000 บาท และยื่นงบการเงินล่าช้า 2,000 บาท รวมเป็น 4,000 บาท)

หมายเหตุ: การยื่นนำส่งแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50) ล่าช้าจะโดยปรับ 4,000 บาท (ปรับยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ล่าช้า 2,000 บาท และยื่นงบการเงินล่าช้า 2,000 บาท รวมเป็น 4,000 บาท)


July 3, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ