views

สรุปภาษีเกี่ยวกับค่าโรงแรม

HIGHLIGHTS
ปกติค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับโรงแรม คือ ค่าที่พัก, ขายอาหารของโรงแรม, ภัตตาคาร, ห้องจัดเลี้ยง, ห้องสัมมนา, ค่าบริการซักรีด ฯลฯ โดยภาษีที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมคือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งแต่ละรายจ่ายก็มีหน้าที่ไม่เหมือนกันครับ

มีคน Inbox มาสอบถามกันเยอะเกี่ยวกับการจ่ายค่าโรงแรมว่าจะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหรือไม่ ผมเลยถือโอกาสทำเป็นสรุปประเด็นภาษีเกี่ยวกับค่าโรงแรมเอาไว้ครับ


May 11, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ