views

สรุปเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกค่าใช้จ่าย

HIGHLIGHTS
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการบันทึกค่าใช้จ่ายนั้นมี ใบกำกับภาษี ใบสำคัญรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ซึ่งจะใช้เอกสารใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ขายนั้นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ และยินยอมที่จะให้สำเนาบัตรประชาชนและเซ็นชื่อผู้รับเงินหรือไม่นั่นเอง

ผู้ประกอบการหลายคน จะมีความสงสัยว่าเวลาจ่ายเงินซื้อสินค้าหรือบริการ เราควรที่จะได้เอกสารอะไรบ้างสำหรับนำมาบันทึกค่าใช้จ่ายเพื่อให้กรมสรรพากรยอมรับ

วันนี้ผมทำแผนภาพสรุปเอกสารเป็นกรณีต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจครับ

📍ตัวอย่างเอกสารใบสำคัญรับเงิน : https://goo.gl/u9eVDK

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน : https://goo.gl/vMX5Ae


September 10, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ