views

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการค่าอาหารพนักงาน

HIGHLIGHTS
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการอาหารพนักงานเกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบการของบริษัท และ ไม่ใช่ภาษีซื้อที่เกิดจากค่ารับรอง จึงไม่เป็นภาษีซื้อต้องห้าม บริษัทสามารถนำภาษีซื้อไปหักกับภาษีขายได้

👉 ค่าใช้จ่าย “สวัสดิการค่าอาหารพนักงาน” สามารถลงเป็นรายจ่ายทางภาษีได้

👉 ถือเป็นเงินได้ของพนักงานที่ได้รับ ต้องนำมารวมในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย (ใช้วิธีการปันส่วนรายได้ตามจำนวนพนักงานก็ได้)

👉 ภาษีซื้อที่เกิดจากสวัสดิการค่าอาหารพนักงาน ไม่ใช่ภาษีซื้อที่เกิดจากค่ารับรองจึงไม่เป็นภาษีซื้อตองห้าม บริษัทสามารถนำภาษีซื้อไปหักกับภาษีขายได้


October 31, 2023
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ