views

สวัสดิการที่นายจ้างมีให้กับพนักงาน

HIGHLIGHTS
สวัสดิการที่นายจ้างจ่ายให้กับพนักงาน จะต้องมีองค์ประกอบครบ 3 ข้อดังต่อไปนี้ 1)สวัสดิการต้องมีระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ออกมาให้แก่ลูกจ้างทุกคนทราบ 2)สวัสดิการนั้นต้องไม่เลือกปฏิบัติ เป็นสวัสดิการที่ให้แก่พนักงาน หรือ ลูกจ้างทุกคน ซึ่งไม่เท่ากันก็ได้แต่ต้องได้ทุกคน 3)ต้องเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ

จะต้องมีองค์ประกอบครบ 3 ข้อดังต่อไปนี้

  1. สวัสดิการต้องมีระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ออกมาให้แก่ลูกจ้างทุกคนทราบ
  2. สวัสดิการนั้นต้องไม่เลือกปฏิบัติ เป็นสวัสดิการที่ให้แก่พนักงาน หรือ  ลูกจ้างทุกคน ซึ่งไม่เท่ากันก็ได้แต่ต้องได้ทุกคน
  3. ต้องเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ


May 22, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ