views

สวัสดิการพนักงาน กับเรื่องของภาษี

HIGHLIGHTS
สวัสดิการที่กิจการที่ให้แก่พนักงานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ และ มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนในระเบียบของกิจการ ถึงจะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการประกอบกิจการสามารถนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมารวมในการคำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ และมีสิทธินำภาษีซื้อมาหักจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้

บริษัทมีสวัสดิการให้กับพนักงานดังนี้

  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ของขวัญเยี่ยมไข้พนักงาน เช่นพนักงานคลอด ป่วยเกิน 3 วัน
  • งานเลี้ยงปีใหม่และจับของรางวัล

ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการประกอบกิจการสามารถนำค่าใช้จ่ายดังกล่าวมารวมในการคำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ และมีสิทธินำภาษีซื้อมาหักจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้


April 30, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ