views

สินค้าคงเหลือที่แสดงในงบการเงินไม่ตรงกับความเป็นจริงจะต้องทำอย่างไร

HIGHLIGHTS
มีผู้ประกอบการหลายท่านที่ได้เห็นงบการเงินประจำปีของกิจการตัวเอง พบว่าในงบการเงินของกิจการมียอดสินค้าคงเหลือที่แสดงข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง อยากจะปรับปรุงให้ถูกต้องแต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร

วันนี้ผมมาบอกแนวทางในการปรับปรุงสินค้าคงเหลือให้ตรงกับความเป็นจริงเพื่อให้ทุกคนได้ไปปรับปรุงให้ถูกต้องกันครับ

ปล. สินค้าคงเหลือเป็น 1 ใน 10 ประเด็นความเสี่ยงที่กรมสรรพากรจับตาดูเป็นพิเศษดังนั้นทุกกิจการควรจะต้องปรับปรุงให้ตรงกับความเป็นจริงกันนะครับ


August 17, 2020
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ