views

สูตรในการคำนวณหาต้นทุนขาย

HIGHLIGHTS
ธุรกิจซื้อมาขายไปเป็นการรับสินค้าสำเร็จรูปที่พร้อมขายมาขาย ความยุ่งยากในการคำนวณเลยน้อยกว่าธุรกิจผลิตสินค้าที่เวลาคำนวณต้นทุนของสินค้าต้องคำนึงถึงต้นทุนในแต่ละส่วนประกอบของสินค้าที่ผลิต

สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไปและธุรกิจผลิตค้า

เนื่องจากธุรกิจซื้อมาขายไปเป็นการรับสินค้าสำเร็จรูปที่พร้อมขายมาขาย ความยุ่งยากในการคำนวณเลยน้อยกว่าธุรกิจผลิตสินค้าที่เวลาคำนวณต้นทุนของสินค้าต้องคำนึงถึงต้นทุนในแต่ละส่วนประกอบของสินค้าที่ผลิต


February 27, 2021
by ครูนัท

- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
- ที่ปรึกษาทางด้านภาษี
- อาจารย์พิเศษ